ШТО Е „ТПД(ДИРЕКТИВА ЗА ПРОИЗВОДИ ЗА ТАБАКО)“

2022-05-18

НаДиректива за тутунски производи (2014/40/ЕУ)стапи во сила на 19 мај 2014 година и стана применлива во земјите на ЕУ на 20 мај 2016 година. Директивата ги утврдува правилата за производство, презентација и продажба на тутун и сродни производи. Тие вклучуваат цигари, тутун за виткање, тутун за луле, пури, цигарилоси, тутун без димен, електронски цигари и билни производи за пушење.

Конкретно, Директивата:

· забранува цигари и тутун со валањекарактеризирање на вкусови

· бара тутунската индустрија даизвештај до земјите на ЕУ за состојките што се користат во тутунските производи

· бараздравствени предупредувањаза тутун и сродни производи: комбинираните здравствени предупредувања (слика, текст и информации за тоа како да се запре) мора да бидат опфатени65% од предната и задната страна на цигарите и валкајте ги сопствените пакувања тутун

· комплетиминимални димензииза предупредувања и забранимали пакувањаза одредени тутунски производи

· забранипромотивни и погрешни елементиза тутунски производи, е-цигари и билни производи за пушење

· воведуваСледење и следење на ниво на ЕУза борба против недозволената трговија со тутунски производи

· им овозможува на земјите од ЕУ дазабрани продажба на интернетна тутун и сродни производи

· поставува барања за безбедност, квалитет и известување заелектронски цигари

· ги обврзува производителите и увозниците дада ги извести земјите од ЕУ за новите тутунски производипред да ги пласираат на пазарот на ЕУ